NYHETSBREV 26

En alternativ text

New published research review concludes no link between sunbed use and malignant melanoma.

Very importantly, the review refutes recent reports from the EU and the World Health Organisation.

Chairman of The Sunbed Association, Gary Lipman said “This careful review of studies confirms what we have long known to be true but authorities and other vested organisations have repeatedly refused to acknowledge and accept; responsible UV exposure on a sunbed by those able to tan does not cause melanoma.  The publication of this scientific review identifies and highlights many flaws in the studies that have been used to determine public policy, campaigns, legislation and public scaremongering regarding sunbed use.  It is quite frankly a disgrace that even when challenged at the highest level, these bodies have refused to acknowledge and consider the available science; these studies have not followed research protocols and the result is that skewed information has been repeatedly published that has led to what can only be described as the demonization of our industry. 

 “We will be demanding an urgent review by all public and charitable organisations who have published information claiming, stating or even suggesting a link between sunbed use and melanoma.“ continued Lipman “Our industry has been an easy commercial target for the anti-tanning lobby for many years and this has to stop.

“Members of The Sunbed Association are professional operators who ensure responsible tanning by those who are able to tan.  This has always been our commitment to the consumer and through education and customer screening, our members ensure over-exposure and burning is avoided as is use by anyone with any contraindications to tanning.  Bottom line using a sunbed in one of our member salons is the best way to ensure responsible tanning and our member locations are available via the Salon Locator on our website: www.sunbedassociation.org.uk

Journal References:
1. Burgard et al. Solarium Use and Risk for Malignant Melanoma: Meta-analysis and Evidence-based Medicine Systematic Review. Anticancer Research, 2018
2. Reichrath et al. A Critical Appraisal of the Recent Reports on Sunbeds from the European Commission's Scientific Committee on Health, Environmental and Emerging Risks and from the Word Health Organization. Anticancer Research, 2018 .

 

Läs undersökning 1                                          Läs undersökning 2

 

NYHETSBREV 25 

Nyhetsbrev Uvasol Solarium

SOLLJUS - VIKTIGT FÖR HÄLSAN!Allt liv på jorden, även människan, är helt beroende av solljus och det är lika viktigt som vatten och mat. Att i stort sett varje cell i kroppen har en D-vitamin mottagare är även det ett bevis för att vi är ämnade till ett liv i solen.

I dag finns dessutom en överväldigande forskning där D-vitaminet visat sig vara avgörande viktigt för alla invärtes cancerformer ...som bl.a. bröst, lymfa, tarm, prostata och även för blodpropp, diabetes, psykisk ohälsa, vanlig influensa, benskörhet och faktiskt även hudcancer.

Forskarna är helt eniga i att cancerrisken minskar med 30 % - 75 % vid goda D-vitaminnivåer jämfört med låga och att överlevnadschansen om man fått cancer ökar lika mycket.

När det gäller hudcancer visar bred forskning att riskerna minskar vid regelbunden solning utan att man bränner sig. Det är därför inte för mycket sol utan tvärtom för lite, som är farligt. Man ska dock undvika oregelbunden intensiv solning, överdrivet bruk av solskyddskrämer och framförallt undvika att bränna sig.

Det är viktigt i sammanhanget att påpeka att människan inte är skapad att ligga i timmar och pressa på en badstrand. Risken är då stor att vi bränner oss. Använder vi dessutom solskyddskrämer som generellt bara stänger ute UVB, får vi inte det D-vitamin vi behöver.

 

För mera information om nyttan med att sola följ Solarieföreningen på Facebook.


Läs mera här  

NYHETSBREV 24 

Nyhetsbrev Uvasol Solarium

Lagförslag åldersgräns för solarier 

Vi har i tidigare nyhetsbrev från SSF informerat om den promemoria som förelåg om en nedre åldersgräns för solarier
Vad som kan sägas om promemorian var att förslagsställaren argumenterade
starkt emot alla typer av tekniska lösningar för identitetskontroll och promemorian har från flera håll,
inte minst från SSF, kritiserats hårt för en närmast obefintlig konsekvensanalys.
Även Kommerskollegium har varit mycket kritiska mot underlaget i promemorian.
Nu föreligger ett lagförslag som enligt gällande EU-regler har skickats till EU kommissionen för ett uttalande därifrån.
Vi kan utgå ifrån att EU kommer att tillstyrka förslaget då alla EU länder utom Danmark nu har infört 18-års gräns.

Från SSF sida har vi argumenterat hårt emot all ålderskontroll baserat på de EU standarder som reglerar solarier,
redan införda begränsningar och de konsekvenser förlaget skulle innebära för branschen.
Vi har även tydligt visat på de långtgående konsekvenser ett bemanningskrav skulle få och menar att de
argument SSF framfört har påtagligt påverkat det slutliga lagförslaget.
Trots detta kommer SSF fortsatt att arbeta mot förslaget genom tillskriva de politiska representanterna i
Miljö- och energi-departementet och riksdagsmännen inför omröstningen för att få förslaget förkastat.
När omröstningen ska ske är dock för stunden inte känt.
I korthet innebär förslaget att det ska bli förbjudet att ”yrkesmässigt låta någon som inte
fyllt 18 år att sola i ett kosmetiskt solarium”.
Det är solstudioägarens ansvar att hålla koll på vem som solar.
Förslaget innebär även att man skriver bort föräldraansvaret genom att en vuxen inte
ska kunna köpa soltid åt någon under 18-år.
Lagen förbjuder inte obemannade solarier men kundens ålder måste kunna kontrolleras
på ett säkert sätt med exempelvis tekniska lösningar.
Om sådan lösning inte finns kan tillsynsmyndigheten (SSM via kommunerna) förbjuda att solariet är obemannat.
Lagen föreslås träda i kraft 1 juli 2018.
Hur lagen slutligt kommer att utformas och vilka krav som kommer att ställas på ”tekniska lösningar”
kommer att klarna när lagen väl är antagen.
SSF kommer fortsatt att arbeta för att nå lösningar som bäst gynnar branschen och vi kommer att föra
en tät dialog med de inblandade myndigheterna.

EN 16489 ny EU standard för utbildning och service
Vi har tidigare informerat om att arbete pågått inom EU för att ta fram en ny
standard för att ha en gemensam norm för service och utbildning inom branschen i hela Europa.Arbetet har pågått i tre år och normen antogs i december 2015. Nu ska departement och myndigheter se över hur normen ska implementeras i de svenska föreskrifterna. Fördelen med en standard är att vi när den genomförts blir mer accepterade och därmed står starkare som bransch mot myndigheter och andra som argumenterar mot solariesolning.

EU kommissionen
SSF har genom Roland Laurent blivit utsedda att företräda den Europeiska solariebranschen
vid ett möte i Luxemburg med EU kommissionen. Det är 15-talet forskare från Europa och USA som
tillsammans med utvalda branschföreträdare ska delta vid hearingen.
Genom att aktiv delta i arbetet med den nya EU-normen och i denna hearing stärker SSF sin position
och samlar kunskap som ger oss styrka i diskussioner med både myndigheter och politiken.

Styrelsearbete
Inom kort kommer vi att kalla till årsmöte i Svensk Solarieförening.
Samtidigt som styrelsen är tacksam för det förtroende ni medlemmar visar vill vi gärna ha ett
större deltagande vid årsmöten och ett bredare engagemang. Vi har för närvarande en vakans i styrelsen för
SSF som behöver fyllas och på det kommande årsmötet ska styrelse för 2016 väljas.
Vi vill gärna att du som känner att du aktivt vill vara med och påverka branschen genom en styrelseplats
anmäler ditt intresse redan nu.
Vill du anmäla dig eller vill ha mer information, kontakta roland.laurent@solarieforeningen.se...


Läs mera om Svensk Solarieförening här 

NYHETSBREV 23

 

Ny studie visar på samband mellan D-vitamin status och förbättrad träningskapacitet.

Bra med en solning i samband med träningen. 


Läs mera här

UVASOL NYHETSBREV 22 

Nyhetsbrev Uvasol Solarium

Branschmöte 


Den 5 november hölls ett branschmöte på Radisson Blue Waterfront Hotel i Stockholm. Inbjudan hade gått ut till hela branschen. Engagemanget hos de som deltog på mötet var mycket högt och vi enades om ett antal aktiviteter. 
Deltog gjorde främst solstudioägare från Stockholmsområdet och delar av styrelsen.

Ordförande Jean Nörgaard hälsade alla välkomna och berättade både om föreningens och branschens historia och framförallt om föreningens status i dag. Solarieföreningen har 2015 89 medlemsföretag varav 5 är distributörer av solarieutrustning. Omsättningen för året beräknas till ca 155 000 kronor. SSF är medlemmar i European Sunlight Association, ESA, och har ett tätt samarbete med Norsk Solarieförening, NSF.

Roland Laurent som är sakkunnig i SSF redovisade hur arbetet med föreningens remissvar beträffande promemorian om 18-årsgräns för solariesolande och arbetet med den nya Service och EN 16489-1/2/3 som nu kommer att implementeras i hela Europa.

Efter inledningen lämnades ordet fritt med följande frågeställning;

- Vilka är branschens utmaningar och hur ska vi möta utmaningarna?
- Vad vill medlemmarna få ut av sitt medlemskap
- Hur blir vi fler medlemmar?

 Bland annat diskuterades följande aktiviteter;
- Öka statusen på Solariebranschen med ett ”diplom” som visar medlemskap i SSF
- Implementera den nya EU standarden som mötesdeltagarna menade ska vara obligatoriskt för solarieägare. 
  Efter genomförd utbildning blir solstudion certifierad och får ett bevis på detta att sätta upp i solstudion.
- Diskussion om ”olagliga rör” – Varje enskild solarieägare måste ta sitt ansvar.
- Branschen behöver en professionell ”ambassadör” med hög trovärdighet som exempelvis Prof. Johan Moan i Norge.

Följande punkter menade mötesdeltagarna att SSF ska arbeta med närmast;
- Fortsätta arbetet mot myndigheterna.
- Starta upp en Facebook-sida för medlemmarna där man kan hämta information till sin egen hemsida.
- Motivera fler solstudior att skapa egna Facebook-grupper där vi kan sprida positiva budskap.
- Ta fram ett medlemsdiplom – ”Jag är medlem i SSF”.
- Så snart som möjligt starta utbildning och certifiering i den nya EU standarden.

Styrelsen vill särskilt tacka deltagarna för ett stora engagemang!

Bli medlem i Svensk Solarieförening, det lönar sig!
Maila din ansökan om medlemskap till info@solarieforeningen.se

 

UVASOL NYHETSBREV 21 

Nyhetsbrev Uvasol Solarium

Nytt, gammalt fabrikat i Sverige 

ULTRASUN grundades redan 1974. Det var starten på en succé historia.

Som den äldsta solarietillverkaren har ULTRASUN varit en ledande tillverkare i över 40 år.

Sedan starten har ULTRASUN utvecklats med dotterbolag i bl.a. USA och China samt agenturer över hela världen.

Sedan 2008 ingår även välkända DR Muller i ULTRASUN Group.

Nu tar ULTRASUN nästa steg i utvecklingen med ett samarbete med Uvasol.                                                                                                             

 


Läs mera på Ultrasuns hemsida här 

UVASOL NYHETSBREV 20 

Läs ny artikel från Illustrerad Vetenskap  

Vitamin D är nyckeln till kroppens försvar

En rad nya upptäckter visar nu återigen att D-vitamin är avgörande för hälsan.
Cancer, diabetes, MS, Depression och barnlöshet kan uppkomma som följd av
brist på D-vitamin.

Solen är den bästa källan till D-vitamin

Det verkar inte finnas någon ände på D-vitaminets positiva egenskaper!!
Varför går då minst hälften av oss runt med för lite D-vitamin i blodet??
Forskarna menar att den märkbara ökningen i D-vitamin brist under de senaste åren
kan hänga ihop med de många varningar för sol/solarium.

Detta kan man läsa om i Illustrerad Vetenskap 


Läs hela artikeln här

Sola solarium visar sig bra för hälsan 

Man ska sola dagligen och man ska sola en kort stund mitt på dagen, säger Pelle Lindqvist, docent vid Karolinska Institutet en av männen bakom en ny studio. Studien har följt 29 000 svenska kvinnor under en 20 års period och visar att solen faktiskt är bra för vår hälsa.
Kvinnorna som solade  en kort stund varje dag minskade risken för blodpropp, livmoderhalscancer och diabetes.
Även att sola solarium visade sig vara bra för hälsan.

Enligt Lindqvist är de solrekommendationer från  strålsäkerhetsmyndigheten som finns idag ”ett stort misslyckande”.

Detta kunde man se i TV4:s nyheter, höra på TT/ Sveriges Radio samt läsa om i Expressen,  Aftonbladet samt Metro 9/4

 

UVASOL NYHETSBREV 19 

Nyhetsbrev Uvasol Solarium

Kunskap är makt! 

Sunbiz har en särskild Youtube kanal för sol och solarium där du kan läsa om olika forskningar och se en del föredrag.

Under Sunbiz/Fibomässan i Köln höll många välkända forskare presentationer om sol, solarium och D-Vitamin.

En kortare version kan du läsa om på Facebook och en längre kan du se på Youtube.

Använd gärna dessa presentationer på era egna facebook och hemsidor. Presentationerna är ett viktigt steg

 för att informera dina kunder och sätta solen och solarium i sitt rätta ljus.


Läs mera här på Faecbook

Se mera här på Youtube 

UVASOLS NYHETSBREV 18

Nyhetsbrev Uvasol Solarium

”Kvinnor som solar förlänger livet”

Man ska sola dagligen och man ska sola en kort stund på dagen, säger Pelle Lindqvist, docent vid Karolinska Institutet en av männen bakom en ny studie. Studien har följt 29 000 svenska kvinnor under en 20 års period och visar att solen faktiskt är bra för vår hälsa.
Kvinnorna som solade en kort stund varje dag minskade risken för blodpropp, livmodershalscancer och diabetes.
Även att sola solarium visade sig vara bra för hälsan.
Enligt Lindqvist är rekommendationerna från strålsäkerhetsmyndigheterna som finns idag ”ett stort misslyckande”

Detta kunde man se i TV4:s nyheter, höra på TT/Sveriges Radio samt läsa om i Expressen , Aftonbladet samt Metro 9/4


Se TV4 inslag här!

UVASOLS NYHETSBREV 17

Nyhetsbrev Uvasol Solarium

Roddy ”Hero” Benjaminssom

har återigen valt Uvasol som solarieleverantör.

 

Mest känd från tv4:s Gladiatorerna har du säkert sett honom sätta stopp för utmanare. Nu är det dax för Roddy själv att
bli en utmanare med sin nya gymkedja i Västra Götaland med omnejd.
Valet av partner för solariebäddar föll ännu en gång på Uvasol och modellen Prestige.

 

Med sina 95 högeffektsrör och breda liggskiva får jag och mina kunder en skön stund i solen. Det här solariet ger verkligen effekt, säger han.


Läs mer här!

UVASOLS NYHETSBREV 16

Nyhetsbrev Uvasol Solarium

XL80 FRESH PEPPERMINT

DET SENASTE
DET FRÄSCHASTE
DET MEST UTRUSTADE
DET COOLASTE

 

Ytterligare en ny solariemodell från Soltron

Fullutrustad med bl.a.
* 48 200W rör med elektroniska drosslar, vilket innebär en drifttid på ca 1500 timmar
* 4 500W Ultra Performance HP lampor
* Aircondition för skön & behaglig solning
* AVS= Aroma & AquaFresh, sköna dofter och vattendimma under solning

UVASOLS NYHETSBREV 15

Nyhetsbrev Uvasol Solarium

Nu lanserar vi framtidens betal och marknadsförings system.

Betala med SMS, kort eller mynt

Ditt betalsystem bygger även upp Ert kundregisster

 

Kommunicera med Era kunder via SMS och Puchteknik, överaska med erbjudande och rabatter eller varför inte ge bort

en gratis solning.

 

* Betala med SMS

* Slipp dyra annonser

* Spara kostnader för cashkort

* Ge dina kunder en ”Toakod”


Läs mer här!

UVASOLS NYHETSBREV 14

Nyhetsbrev Uvasol Solarium

SOLTRON XXL110  BLUE BERRY BLUES

NÄR BARA DET BÄSTA ÄR GOTT NOG FÖR DIG OCH DINA KUNDER


Nu lanserar vi det absolut största och exklusivaste Soltrons solarieserie

De första två är redan levererade i Skärholmen, passa på att bli först i ditt område